naše obec

naše obec

svazek obcí


Svazek obcí "Pod Peperkem"

Svazek obcí pod Peperkem Se sídlem Sázava 159
p. Velká Losenice, 592 11 
tel./fax.: 566 666213 
mobil: +420603 212347 
e-mail:starosta@sazava-obec.cz

Pod místně nejvyšším kopcem Peperkem (675 m. n. m), západně od Žďáru nad Sázavou, se v typickém přírodním prostředí Českomoravské vysočiny nachází obce Hamry nad Sázavou, Sázava, Velká Losenice a Nové Dvory, které tvoří Sdružení obcí s názvem "Pod Peperkem".Obec Sázava

Tyto obce zahájili užší spolupráci především proto, aby se pokusili zpřístupnit málo známé území podél horního toku řeky Sázavy a jejího okolí. Je možné zde najít velmi pěkná místa jak po stránce přírodních zajímavostí, tak i po stránce kulturně historické. Jedním z impulsů pro tuto snahu byl i vznik dálkové Posázavské cyklotrasy, která vede podél řeky Sázavy z Davle u Prahy do obce Lísek u Nového Města na Moravě, protíná i obce Nové Dvory, Sázavu a Hamry nad Sázavou a tvoří tak páteřní turistickou trasu celého mikroregionu. Na ni pak navazují vzájemně propojené místní vycházkové a cyklistické okruhy jednotlivých obcí, které jsou vyjímečné tím, že jejich trasy vedou velmi různorodou krajinou. Obec Hamry

Vždy po krátkých úsecích přechází z luk do lesů a polí, přetínají potůčky, míjejí rybníky i zajímavé skalní útvary. Stoupání a klesání v rozmezí nadmořských výšek od asi 500 m pod Novými Dvory a kótou 675 m na Peperku jsou převážně mírná a na některých místech se otevírá výhled do větších dálek. Na Rosickém kopci (645 m), necelé 2 km jižně od obce Sázava, se nachází komunikační stožár o výšce 42 m, jehož součástí je vyhlídková plošina ve výšce 24 m nad terénem.Obec Velká Losenice

Celé Sdružení obcí Pod Peperkem je charakteristické právě tím, že jeho ovzduší je vyjímečně čisté, stejně jako pramenitá voda z mnohých pramenů a že v něm neexistují žádné zdroje nadměrného hluku. Jde tedy přímo o ideální prostředí pro odpočinek a rekreaci, pěší turistiku, cykloturistiku, v letních měsících koupání a na podzim houbaření, pro které jsou zde ideální podmínky. Celé území je přitom dopravně snadno přístupné. Obec Nové Dvory

Mimo již zmíněnou Posázavskou cyklotrasu jeho územím prochází silnice první třídy mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem a železniční dvojkolejná trať Havlíčkův Brod - Brno spojující obě dosud zmíněná města. Zvláštností je zachovaná původní jednokolejná železniční trať postavená v roce 1898 jako spojnice tehdejšího Německého Brodu a Žďáru. Tuto starou trať v současné době provozuje Klub přátel kolejových vozidel z Brna a každoročně se na ní uskuteční několik jízd historických vlaků. 

K turistice neodmyslitelně patří i možnosti stravování a ubytování, které najdeme téměř ve všech obcích mikroregionu.

Hamry nad Sázavou nabízí ubytování a stravování v penzionu a občerstvení v několika dalších podnicích. Stejně tak ve Velké Losenici je možné využít služeb penzionu, cukrárny a menších pohostinství. HOTEL SÁZAVA

V Sázavě se lze ubytovat v rekreačním areálu, který nabízí ubytování hotelového typu nebo v chatových srubech, ke stravování lze využít rekonstruovaný hostinec.Sázavský STARÝ HOSTINEC

V našem sdružení obcí je také několik komfortně vybavených rodinných domků a chat, jejichž majitelé je pronajímají pro rekreační pobyty, zvláště rodin. Vlastní pronajímání provádí v zastoupení majitelů cestovní kancelář Santini - tour ve Žďáře nad Sázavou. Tam je také možné ubytovat se v několika hotelích.

Podpepersko je charakteristické nejen již zdůrazněnou kvalitou životního prostředí, ale jsou v něm zachovány některé kulturní a historické zajímavosti a v těsném sousedství tohoto mikroregionu jsou i další turisticky zajímavá lákadla. Ve vzdálenosti většinou menší než 10 km se nachází některé velmi známé turistické zajímavosti. Zámek Žďár nad Sázavou

Jde především o město Žďár nad Sázavou s pozoruhodným dědictvím architekta B. Santiniho, s expozicí jeho díla v Zámku Žďár nad Sázavou a s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého, který je zapsán v seznamu památek UNESCO. 

Vyhledáváno je i muzeum písma a knihy. Přímo ve Žďáre nad Sázavou se lze rekreovat u Pilského rybníka a severně od Žďáru u obce, kde se nachází největší rybník na Vysočině Velké Dářko. 

Severně až západně zvou k návštěvám a prohlídkám zvláště rodný dům s muzeem Karla Havlíčka Borovkého v Havlíčkově Borové, Žižkova mohyla nedaleko obce Žižkovo pole a historické město Přibyslav. Zde mohou zájemci kromě jiných zajímavostí, navštívit hašičské muzeum v zámku a vidět poslední model známé sochy Jana Žižky, která stojí v Praze na Vítkově, v pětinovém zmenšení. 

Jižním a jihovýchodním směrem je vhodné připomenout obec Nížkov s podobnými zajimavostmi jako jsou v Sázavě a Velké Losenici a rybníky Matějovský, Veselský a Babinský s přírodní rezervací a chráněnými hnízdišti ptáků.

Mikroregion Pod Peperkem tedy nabízí velmi pěkné prostředí pro odpočinek a rekreaci i pro aktivní poznávání tohoto koutu Českomoravské vysočiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svazek obcí pod Peperkem (Sázava, Velká Losenice, Hamry nad Sázavou, Nové Dvory) v roce 2004 vybudoval Zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v obci Sázava – kompostárnu. Ta bude pro všechny zúčastněné a další okolní obce a firmy zpracovávat biologický odpad na kompost. Na podzim minulého roku již proběhl zkušební provoz a stavba byla zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. 

Zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů

Principem technologického zařízení je vytvoření optimálních podmínek pro déle trvající činnost aerobních termofilních mikroorganismů. Aerobní prostředí je vytvářeno denním automatickým překopáváním kompostovaného materiálu. Optimální úživný poměr C : N a optimální vlhkost jsou vytvářeny kontinuálním mícháním kalů se slámou. Za těchto podmínek dochází ve fermentačním žlabu k rychlému rozvoji aerobních termofilních mikroorganismů, při kterém je uvolňováno značné množství tepla provázené rychlým nárůstem teploty substrátu. Zařízení slouží k úpravě čistírenských kalů biotechnologickou řízenou fermentací se slámou na kvalitní kompost. Zařízení je schopno velmi kvalitně zpracovat i odpady potravinářského průmyslu.

Přehled druhů odpadů pro něž je zařízení určeno 
Popis odpadu                                             Zařazení odpadu Katalogové číslo odpadu 
Odpad rostlinných pletiv( sláma obilná a ostatní)     O                           020103 
Zviřecí trus, moč a hnůj ( prasečí a hovězí kejda)    O                           020106 
Kaly z čištění odpadních vod ( výrobny potravin)      O                           020204 
Kaly z čištění odpadních vod ( vývařovny)               O                           020305 
Kaly z čištění odpadních vod ( mlékárny)   
                O                           020502 
Kaly z čištění odpadních vod ( palírny)                    O                           020702 
Kaly z čištění odpadních vod ( pivovary)   
                 O                           020705 
Kaly z ČOV – obecních                                          O                           190805
Odpady ze zahrad a parků                                    O                           200201
Odpad z lesnictví                                                  O                           020107 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků                      O                           190809 
Biologicky rozložit. odpad z kuchyní a stravoven       O                           200108 

Popis technického a technologického vybavení zařízení Výrobna pro biologické zpracování odpadů na rychlokompost slouží především k úpravě čistírenských kalů biotechnologickou řízenou fermentací se slámou na kvalitní kompost bez fekálního zápachu, nežádoucích mikroorganismů, zárodků škůdců a semen plevelů. Zařízení je schopno velmi kvalitně zpracovat i odpady potravinářského průmyslu, např. mlékárenské kaly, kaly z vývařoven aj, 
Provoz celého zařízení tvoří homogenizační stroj, dávkovací stůl zhomogenizovaného vstupního materiálu, pásové dopravníky, šneková míchačka, naskladňovací vozík šnekový, fermentační žlab, vybírací a míchací fréza, dále kalové čerpadlo s rozvodem, regulačními prvky a manipulační nádrží na kaly. Elektrické ovládání je soustředěno do prostoru velína a u důležitých strojů. Provoz je vybaven stoptlačítky pro případ poruchy nebo havárie.
Technologický proces Sestává ze tří cyklů - naskladňování, překopávání, vyskladňování. Při naskladnění je kompostovaný materiál dopraven nakládací technikou do zásobníku homogenizátoru, odkud je přes dopravník krátkodobě ukládán do manipulačního prostoru haly, poté nakládacím mechanizmem do dávkovacího stolu, pásovým dopravníkem do šnekové míchačky, kde se znovu homogenizuje a provzdušňuje. Zde jsou pak doplňovány čistírenské kaly. Dopravníky a naskladňovacím šnekovým zařízením se postupně do fermentačního žlabu uloží cca 30 tun materiálu. Výška naskladněné hmoty je hlídána obsluhou. 
Překopávání - přehazování řeší zabudované pojízdné frézovací zařízení uvnitř fermentačního žlabu. Při samovolném postupném biologickém procesu fermentace a dosažení teploty materiálu 45 - 55° C se ručně sepnou elektromotory spodní vybírací frézy, příslušných pásových dopravníků a šnekové míchačky, dávkovacího čerpadla tekuté složky a plnícího pásového dopravníku se shrnovacím vozíkem, čímž dojde k provzdušnění a promíchání materiálu a odpaření vodní páry. 
Po čtyř až šestidenní fermentaci naskladněné hmoty je tato činnost ukončena (podle teploty okolí a druhu materiálu) a získá se tak asi 25 tun kompostu o 40% sušině. 
Vyskladnění se provádí překopávací frézou s vyskladňovacím dopravníkem v reverzním chodu a vynášecím dopravníkem na přívěs nebo na přilehlou plochu na dočasné uskladnění. Tím se uvolní prostor pro další cyklus zpracování odpadů.


navážení materiálu


manipulační plocha, celkový pohled


nakládání materiálu do homogenizátoru


kolaudace


přeprava materiálu do míchacího vozu


nakládání zhomogenizovaného materiálu do fermentačních žlabů


vyskladnění kompostu

Ministr životního prostředí na kompostárně v Sázavě

Ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek navštívil spolu s Jaroslavem Hulákem, radním kraje Vysočina, kompostárnu Svazku obcí pod Peperkem v Sázavě. Se zájmem si prohlédli provoz zařízení, které bylo postaveno s podporou Státního fondu životního prostředí ČR a poté proběhla diskuse se starosty obcí svazku. 


Mistr životního prostředí spolu s dalšímu hosty v kompostárně


Mistr životního prostředí spolu s dalšímu hosty v kompostárně


při besedě v zasedací místnosti obecního úřadu


 

úřední e-deska

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval